Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Dlaczego Żydzi nie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem

 

chizuk002.jpg

Raz zapytał mnie jeden chrześcijański uczony: Dlaczego wy Żydzi wzbraniacie się wierzyć, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, choć dowody o nim były przedstawiane prawdziwymi prorokami, w których słowa wierzycie?
 
I to jest odpowiedź, którą mu dałem: Jak możemy wierzyć, że jest Mesjaszem, gdy w żadnym z proroczych pism nie jest możliwe znaleźć żaden przekonujący dowód że Mesjaszem jest.
Jeśli mówimy o biblijnych wersetach, z których autorzy chrześcijańskiego Prawa wywodzą, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, te nie mają z Jezusem na pewno nic wspólnego, jak to zostanie opisane w drugiej części tej pracy, w której będę odnosić się do błędów opisanych w chrześcijańskiem Prawie.
Z drugiej strony, można znaleźć wiele przekonujących dowodów, które wspierają nasze przeświadczenie, że Jezus nie jest w żadnym przypadku Mesjaszem.
 
Niektóre z tych dowodów tutaj mogę wspomnieć.
 
To, że Jezus nie był Mesjaszem jest oczywiste:
 
1) z jego rodowódu;
 
2) z jego czynów;
 
3) z czasu w którym żył;
 
4) z faktu, że podczas jego życia nie były spełnione warunki, które są związane z przyjściem Mesjasza, ponieważ spełnienie tych warunków wymaga wiary ludzi w osobe Mesjasza.
 
 
1) Jeśli chodzi o pochodzenie Jezusa, Jezus nie był według chrześcijańskiego Prawa potomkiem króla Dawida, z Dawidem był związany tylko pośrednio przez Józefa.

W chrześcijańskiej książce
Mateusza, w rozdziałe 1, jest napisane, że Jezus narodził się Maryji, która była dziewicą i która poznała Józefa aż po narodzeniu Jezusa.

Na podstawie tekstu chrześcijańskiego Prawa można powiedzieć, że Jezus nie był potomkiem Józefa, i z tego powodu
nie mógł się odnosić do jego rodowodu, i jest również oczywiste, że pochodzenie Maryji nie było autorom chrześcijańskiego Prawa znane.

Ale także pokrewieństwo Józefa z królem Dawidem nie jest udowodnione, ponieważ istnieją różnicy w rodowodzie między Mateuszem i Łukaszem, jeśli porównamy chrześcijańska książkę Mateusza, rozdział 1, z chrześcijańskąj książkąLukasza, koniec rozdziału 3.

Tutaj jest oczywista różnica w wypowiedziach, więc nie można opierać się na żadnej z nich.


Prorocy przepowiedzieli, że oczekiwanym Mesjaszem nie może być nikt inny niż potomek Dawida.
 
 
2) W odniesieniu do wypowiedzej Jezusa,ujawnia ona ze że Jezus mówi o sobie w chrześcijańskiej książce Mateusz w wersach 10:34 i 35 -
 
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową.
 
Pismo Święte, charakteryzuje prawdziwego i oczekiwanego Mesjasza zupełnie inaczej od tego, jak Jezus opisuje sam siebie.
Jezus mówi o sobie, że nie przyszedł ustanowić pokój na ziemi, Pismo Święte prawdziwego i oczekiwanego Mesjasza opisuje w Księdze Zachariasza w wersecie 9:10 -
 
On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści.

Jezus powiedział, że przyszedł, aby przyniósł
miecz na ziemi, Pismo Święte opisuje w Księdze Izajasza w wersecie 2:4 -
 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Jezus powiedział, że przyszedł, aby
postawić ojca przeciw synowi, a w Księdze Malachiasza w wersetach 3:23 i 24, dowiadujemy się o czasie bezpośrednimprzed przyjściem Mesjasza -
 
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Wiecznego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.

Jezus mówi o sobie w chrześcijańskiej książce Mateusza w wersecie 20:28, że -
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć.
 
O prawdziwym Mesjaszu, Pismo Święte mówi w wersecie 11 Psalmu 72 - I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

W księdze Zachariasza w wersecie 9:10 znowu napisane -
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

W Księdze Daniela w wersecie 7:27 jest napisane -
będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe.
 
 
3) Jeśli chodzi o czas, w którym żył Jezus, to jest oczywiste, że nie przyszedł w czasie, do którego prorocy przyjście Mesjasza przepowiadali, to jest w czasie ostatnich dni, jak informuje nas na przykład prorok Izajasz w wersecie 2:2 -
 
Stanie się na końcu czasów, że góra Świątyni Wiecznego stanie mocno na wierzchu gór ......
 
A również czytamy w wersecie 4 o króla Mesjasza -
 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
 
W Piśmie Świętym wspomniana jest wojna z Gógem i Magógem, która przechodzi w czasach króla Mesjasza, jak mówi nam Księga Ezechiela werset 38:8 -
 
Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza.
 
To samo wynika z wersetu 3.5 Księgi Ozeasza -
 
Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Wiecznego Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Wiecznego, do Jego dóbr u kresu dni.
 
W Księdze Daniela w wersecie 2:28 również czytamy - I On oznajmił królowi Nebukadneccarowi, co się ma wydarzyć pod koniec dni.
 
Werset 44 odnosi się do następnego proroctwa - A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone.
 
Z wyżej wymienionychjest oczywiste, że prorocy przepowiedzieli, że prawdziwy Mesjasz przyjdzie w czasie ostatnich dni, nie wcześniej.
 

 

4) Musimy wziąść pod uwagę obietnice zawarte w słowach proroków, które nie były spełnione w czasach Jezusa, i które muszą być realizowane w przyszłości, w czasie przybycia prawdziwego Mesjasza, na którego nadal czekamy.
 
Obietnice te można rozdzielić następującym sposobem:
 
a) W czasie króla Mesjasza, będzie potrzeba tylko jednego królestwa i jednego króla, prawdziwego króla Mesjasza.
Inne imperia i władcy przestaną istnieć i rządzić, jak czytamy w Księdze Daniela w wersecie 2:44 -
 
Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie, i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki.
 
W dzisiejszych czasach istnieje wiele imperiów, które różnią się w swoich prawach i zwyczajach, a w każdym z nich rządzi inny władca, przeto jest oczywiste, że Mesjasz jeszcze nie przyszedł.
 
b) W czasach króla Mesjasza będzie na świecie tylko jedna religia, i to będzie religia Izraela, jak informuje nas Księga Izajasza werset 52:1 -
 
Ocuć się, ocuć się, oblecz się w moc twoję, Syonie! oblecz się w szatę ochędóstwa twego, o Jeruzalemie, miasto święte! Albowiem nie natrze na cię nieobrzezany i nieczysty.
 
I następnie w wersecie 66:17 -
 
I ci, którzy się poświęcają i oczyszczają w ogrodach, jeden za drugim jawnie; którzy jedzą mięso świnie, i inną obrzydłość, i myszy, koniec także wezmą, mówi Wieczny.
 
A potem w wersecie 23 -
 
I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Wieczny.
 
Nadto jest napisane w Księdze Zachariasza w wersecie 14:16 -
 
A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać królowi, Wiecznemu zastępów, i obchodzić święto Namiotów.
 
W tej samej księdze czytamy w wersecie 8:23 -
 
Tak mówi Wieczny zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami.
 
W Tanachu można znaleźć wiele innych wersetów o podobnej zawartości.

c) W czasie Mesjasza będą wymazane z powierzchni ziemi wszystkie bałwochwalczie wyobrażenia i ich przypomnienie, tak samo jak i fałszywi prorocy i przestępstwa przeciwko wierze, to jest możliwe do przeczytania w wersecie 13:2 w Księdze Zachariasza -

I stanie się dnia onego, mówi Wieczny zastępów, że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi, tak, że nie będą więcej wspominane; dotego i tych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.
 
Również jest napisane w Księdze Izajasza w wersecie 2:18 -
 
A bożki doszczętnie zginą.
 
To samo jest napisane w Księdze Sofoniasza w wersecie 2:11 - Wieczny okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swego.
 
d) W czasie Mesjasza nie będą na świecie grzechy i nieprawości, zwłaszcza nie będzie grzeszyć i popełnić nieprawości Lud Izraela.
 
W Piątej Księdze Mojżesza w wersecie 30:6 możemy znaleźć -
 
I obrzeże Wieczny, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Wiecznego, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.
 
To powtarza też werset 3:13 w Księdze Sofoniasza -
 
Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy.
 
A też Jeremiasz w wersecie 3:17 -
 
W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Wiecznego i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Wiecznego i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca.
 
I znowu w Księdze Ezechiela w wersetach 36:25 i 27 -
 
I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.
 
Ponadto również w Księdze Ezechiela w wersetach 37:23 i 24 -
 
I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je.

 

e) W czasie Króla Mesjasza, po wojnie z Gógem i Magógem będzie pokój na całym świecie, ludzkość nie będzie potrzebować żadnej wojennej broni.
 
Jak jest napisane w Księdze Izajasza w wersecie 2:4 -
 
I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
 
Podobnie wyraża się i Księga Ezechiela w wersetach 39:9-10 -
 
Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez siedem lat będą tym palić. A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień.
 
Z tymi słowami zgadza się proroctwo Ozeasza w wersecie 2:20 -
 
A łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.
 
Również Zachariasz w wersecie 9:10 mówi - a łuki wojenne będą połamane, i ogłosi pokój narodom.
 
f) W czasie panowania króla Mesjasza będzie panować pokój w Ziemi Świętej, a także między drapieżnymi zwierzętami i domowymi zwierzętami, drapieżne zwierzęta nie będą napadać zwierząt domowych, a także nie będą napadać ludzi, jak jest oczywiste z proroctwa Izajasza w wersetach 11:6-9 -
 
I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Wiecznego jakby wód, które wypełniają morze.
 
A także proroctwo w Księdze Izajasza, w wersecie 65:25 -
 
Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Wieczny.
 
A także w Księdze Ezechiela w wersecie 34:25 -
 
Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach.
 
A w wersecie 34:28 -
Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył.
 
A Ozeasz w wersecie 2:20 -
 
W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi.
 
g) W czasie Mesjasza nie będzie Lud Izraela mieć żadnych problemów, zmartwień i obaw, Lud Izraela będzie błogosławiony długim i i szczęśliwim życiem, jak jest przepowiedziane w Księdze Izajasza -
 
Tak, że kto w kraju będzie błogosławił, będzie błogosławił w imię Boga wiernego, a kto w kraju będzie przysięgał, będzie przysięgał na Boga wiernego, gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. (Iz 65:16)
 
I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.(Iz 65:19-22)


h) W czasie Mesjasza powróci Szchina (obecność Boga) do Izraela, tak jak to było w przeszłości, a Lud Izraela będzie błogosławiony przez prorocze umiejętnoś
ci, mądrość i znajomości, tak jak to wynika z następujących wersetów proroczych księg.
 
I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją Świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Wieczny, który uświęcam Izraela, gdy moja Świątynia będzie wśród nich na wieki. (Ez 37:26-28)
 
Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Wieczny. (Ezechiel 39:29)
 
Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. (Ez 43:7)
 
A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Wieczny tam mieszka.(Ez 48:35)
 
I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Wieczny, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. (Joel 2:27)
 
A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. (Joel 3:1)
 
I poznacie, że Ja, Wieczny, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. (Joel 4:17)
 
I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Wieczny zamieszka na Syjonie. (Joel 4:21)
 
Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie - mówi Wieczny. (Zach 2:14)
 
Bo ziemia będzie pełna poznania Wiecznego jakby wód, które wypełniają morze. (Iz 11:9)
I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Wiecznego! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Wieczny - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
(Jer 31:34)

Powyższa wspomniana przepowiednia akcentowana przes proroków jest niezbędna do przybycia prawdziwego Mesjasza, nie była spełniona przez Jezusa z Nazaretu.
Podobnie jak nie byliśmy świadkami
już wspomnianych przejawów, nie byliśmy świadkami ani innych przejawów (które nie są opublikowane w tej książce).
Dlatego doszliśmy do wniosku, że prawdziwy i oczekiwany Mesjasz jeszcze nie przydszedł.
W momencie jego przyjścia, będą wszystkie wspomniane przejawy i biblijne proroctwa spełnione.