Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Proroctwo rabina Gamliela dotyczące Kościoła

perek_d.jpg

Jeden wybitny zwolennik Marcina Luthera kłócił się jednego dnia ze mną i powiedział: Czy wiesz, że w naszej chrześcijańskiej książce Dzieje Apostolskie w wersecie 5:34 jest wspominane, że rabin Gamliel, wykształcony i wybitny człowiek, powiedział do Żydów, którzy stali wokół (Dz 5:38-39) - Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem.

Jako przykład wspominał Teodasza i Jude Galilejczyka, którzy sami ogłaszali siebie jak Mesjaszów, bez pozwolenie i nakazu Wszechmocnego, i byli w krótkim czasie zniszczeni z wszystkimi ich zwolennikami.

Na własne oczy można zobaczyć (powiedział luteran), że
ta wiara, to jest wiara w Jezusa i jego apostołów nie była nawet po więcej niż 1500 latach zniszczona, z tego powodu jest powyżej wymieniony przykład doskonałym i przekonującym dowódem, że słowa i czyny założycieli chrześcijaństwa były w pełni upełnomocniane Bogiem.
 
Na podstawie tego, dałem mu następującą odpowiedź: Słowa powiedziane przez rabina Gamlielu wspominaja o chrześcijańskim Prawi, jest niemożliwe wiarygodnie sprawdzić, ale nawet jeśli byłaby prawda, że rabin Gamliel to powiedział, jest zupełnie oczywiste, że nie był pod wpływem proroczego ducha, bo nie był prorokiem, ale tylko wyraził swoją osobistą opinię na wydarzenia, które przedstawil, to jest swoje zdanie o Teodaszu i Judzie Galilejczyku.
 
Z tego powodu jest możliwe, że tylko wyrazil swoją opinię, i jak mówi Pismo Święte w wersecie 13 Psalmu 19 - Uchybienia któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!

Z drugiej strony możemy
zobaczyć świadectwo o bałwochwalstwe, które poprzedziło Jezusa, i które wróciło się po jego czasie a które nie skończyło nawet po wiekach.

Dobrze wiecie, że ubóstwianie bałwanów istniało już w czasie naszego praojca Abrahama, jego ojciec Terach był bałwochwalcą, jak jest napisane w Piśmie Świętym w Księdzie Jozuego w wersecie 24:2 -
 
I rzekł Jozue do całego ludu: Tak mówi Wieczny, Bóg Izraela: Dawnymi czasy mieszkali za Rzeką ojcowie wasi Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom.
 

Od tego czasu przeszło ponad 3000 lat i ubóstwianie obrazów trwa.

I tak widzimy waszych teologów, którzy idą
 po ścieżce Marcina Luthera, i którzy oskarżają tych, którzy podążają wiarą rzymskiego papieża i ubóstwiają obrazy w swoich kościołach, choć jest oczywiste, że ubóstwianie obrazów jest w niezgodzie z wolą Boga.


Również niewierzący Muhamad był założycielem fałszywej religii islamu.

Mahometanie wierzą w religie kłamstwa, przecież to oszustwo przetrwało dłużej niż 1000 lat i nie było zniesione.


Czy można powiedzieć, że te dwie religie, papiestwo i mahometanstwo powstały z woli Boga, tylko dlatego, że nie były usunięte?

Mam wątpliwości, że rozumne stworzenie może przyjąć takej hipotezy.


Od słow proroków jest oczywiste, że bałwochwalstwo potrwa do czasów Mesjasza, którego przyjście czekamy, jak mówi nam werset 2:18 księgi Izajasza - A bożki doszczętnie zginą.


Albo werset 2:11 w księdze Sofoniasza -

 

Wieczny okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każda z miejsca swego.

I werset 13:2 w księdze Zachariasza -


W owym dniu mówi Wieczny Zastępów wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju.


Potem będzie spełnione
, to co przepowiada werset 14:9 w księdze Zachariasza -

 

I będzie Wieczny królem całej ziemi. W owym dniu Wieczny będzie jedyny i jedyne będzie jego imię.