Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Żadne proroctwo dotyczące się niniejszego wygnania nie popiera wypełnienie przekleństwo z Trzeciej księgi Mojżesza

perek_z.jpg

Chrześcijanie używają następującego argumentu przeciwko naszej odnowie. Mówią, że w egipskiej niewoli byliśmy my Żydzi zatrzyman czterysta lat, w babilońskiej niewoli siedemdziesiąt lat, ale ujarzmienie przez Rzymian przedłużylo się ponad 1500 lat. Ponad to była nam (według nich) przepowiadana dokładną długość dwóch poprzednich wygnań ale nowoczesne wygnanie nie było ujawnione żadnemu z proroków, z tego powodu można (według nich) powiedzieć, że jesteśmy uderzeni przekleństwem z wersetu 26:38 Trzeciej księgi Mojżesza - Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogow.
Bardzo długie wygnanie potwierdza (według chrześcijan), że Bóg nie chce naszego powrotu do ziemi naszych ojców.

Odpowiedź: Długość egipskiej niewoli wspominana w oświadczeniu Boga do Abrahama nie była podstawowa, w ten sposób jest wyjaśnione spóźnienie zabóru terenu, który Bog przekazał Abrahamowi.

Wieczny powiedział mu (jak wspomniana Pierwsza księga Mojżesza w wersecie 15:13) - I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.

 

To pokazuje, że kraj powinien być przeznaczany do potomków Abrahama aż po wykonaniu wszystkich grzechów narodów Palestyny, to jest w czasach gdy zgodnie z nieomylna dalekowzroczność Boga nastanie najbardziej odpowiedni czas na wyzwolenie Izraelitów i na kare dla Kananejczyków.

Długotrwałe egipske upokorzenie Izraela dało plemionam Palestyny dość czasu do pokuty i odrzucania ich złych czynów.

Długość babilońskiej niewoli była, według naszego skromnego zdania, ograniczona przez siedemdziesięć lat, ponieważ zostało zaniedbane siedemdziesięć lat jubileuszowych.
Czas wygnania był ustawiony zgodnie liczbą lat, podczas których nie zostały spełnione nakazy Boże dla pozostawienie gospodarzenia na ziemi i uprawiania ziemi.

Jak czytamy w Trzeciej księdze Mojżesza w wersach 26:34 i 35 - Wtedy ta ziemia będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez wszystkie dni jej spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych wrogów. Wtedy odpocznie ziemia i otrzyma swoje sabaty. Przez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała w czasie waszych sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali.

Podobnie nas informuje Druga księga Kronik w wersecie 36:21 -
Tak wypełniło się słowo Wiecznego, wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści: Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić siedemdziesiąt lat.

Specyficzne grzechy, które spowodowały babilońską niewole, były ukarane przez krótkie wygnanie, grzechy, które spowodowały współczesne wygnanie, wmagaja naprawy przez dłuższy czas.

Teraz musimy naprawić grzechy popełnione od pierwszego wejścia Izraela do Ziemi Świętej, grzechy, które stworzyły ogrodzenie między nami a Bogiem.

Dlatego Boska Mądrość postanawiala, że musimy spędzać nasz czas w wygnaniu aż do ostatnich dni.

I tak mówi księga Ezechiel w wersecie 22:15 - I rozproszę cię wśród narodów, i rozrzucę cię po krajach, i usunę z ciebie twoją nieczystość.

To wygnanie jest również wymienione w księdze Lamentacji w wersecie 4:22 -
Kończy się twoja wina, córko Syjońska. On już nigdy nie skaże cię na wygnanie.
W powyższe wspominym cytacie z Drugiej księgy Kronik pokazaliśmy prawdziwą przyczynę drugiego wygnania, co pozwala nam wywodzić z wyżej cytowanych wersetów księgy Lamentacji, że wynikiem naszego współczesnego wygnania ma być nasze oczyszczenie z grzechów i wypełnienie przepowiadani zawartej w wersecie 30:6 w Piątej księdze Mojżeszowej - I obrzeże Wieczny, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Wiecznego, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.

Współczesne wygnanie jest również wymienione w wersetach 36:26 i 27 księgi Ezechiela - I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.
Istnieje wiele innych obietnic, które nie były do tego czasu spełnione, ponieważ stare grzechy nie były w pełni naprawione.

Ponadto jest niezbędne stwierdzić, że czas definitywnej odnowy nie jest wyjawiny ponieważ znajomość tego terminu nie ożywiłaby wahadłowych, którzy mógliby uważać ten czas za bardzo daleki i nie przetrwaliby w pobożności, to mógłyby także kierować do nieposłuszeństwa i odporności, ponieważ pewny determinowany termin by oznaczał, że odnowa nie będzie opóźniona nawet za grzeszne zachowania.
Nawet założyciel chrześcijańskiej wiary był sam zwolennikiem poglądu, że czas odnowy powinien pozostać nieznany dla jego zwolenników, jak jest wspominane w chrześcijańskiej księdze Dziejów Apostolskich w wersetach 1:6 do 7 - A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył.

Werset ten dowodzi, że nie był mesjaszem ani boska istota.
Czas współczesnej niewoli nie był ujawniony dla żadnego człowieka, i jest znany tylko Bogu, którego znajomość jest nieograniczona.

Nasze mniemanie, że nasza odnowa zależy od pokuty jest założene na podstawie następujących wersetów 30:1-6 Piątej księgi Mojżesza - Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Wieczny, Bóg twój, i nawrócisz się do Wiecznego, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej,to wtedy przywróci Wieczny, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Wieczny, Bóg twój.Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Wieczny, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, i sprowadzi cię Wieczny, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców, i obrzeże Wieczny, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Wiecznego, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.

 

Nasza pokuta dlatego zależy od naszego własnego rozwiązania, od naszego rozwiązania i naszej woli zależy równieżdługość naszej niewoli.

Z wersetu 26:38 z Trzeciej księgi Mojżesza -
Zginiecie (wa-awadettem) wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogow- nie można wywodzić, że to jest niezamienna strata, pełne odrzucenie lub całkowite zniszczenie.
Hebrajskie słowo dla stray awad (אבד) jest tymczasowy stan rozpaczy, stan w którym człowiek nie może uciec od zbliżającego się niebezpieczeństwa, choć zbawienie może przyjść w bardzo bliskiej przyszłości.

Tak czytamy w księdze Izajasza w wersecie 27:13 -
I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Wiecznemu na świętej górze w Jeruzalemie.

Jeśliby wyrażenie awad oznaczało kompletną odrzucenie i całkowite zniszczenie, to negowalo by werset 26:44 z Trzeciej księgi Mojżesza - A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż Ja, Wieczny, jestem ich Bogiem.
Lub również werset 66:22 z księgi Izajasza - Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Wieczny - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

Jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię , pozostaje przede mną, mówi Wieczny, tak i wasze potomstwo i wasze imię.

I werset 30:11 z księgi Jeremiasz - Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Wieczny - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.

 

Ostrzeżenie wspominane w wersecie 26:38 Trzeciej księgi Mojżesza - Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogow - będzie wypełnione w bardzo dużej i tragicznej wielkości, wiele z naszych braci oświadcza przez swoja krew przywiązanie do wiary swojich ojców, będzie tak wypełniona kara opisana w wersecie 23 Psalmu 44 - Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne.

Twierdzenie, że długość naszego współczesnego wygnania jest dowodem naszego totalnego potępienia przez Wszechmogącego nie ma racjonalnego podłoża.

Zamiary Najwyższego są prawidłowo i bezbłędnie wypełnione na przełomie wieków i tysiącleci.

mądrze zaplanowane, ale ich wypełnienie jest poza granicami naszego dostrzegania, tak samo jak poza granicami naszą ziemską egzystencję.


To potwierdza również werset 4 Psalmu 90 - Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.
 
Świat istniał ponad dwa tysiące lat przed wybraniem ludu Izraela z środka narodów przez Wszechmogącego, i przed pokazaniem Bożych czynów, znaków i cud, Bożego boju, pewnej ręki i wzniosłego ramienia ludu Izraela.

Na koniec należy przypomnieć tym, którzy stale wyśmiewają się z nas, że jeszcze nie nadeszła nasza odnowa, że zbawienie przez Jezusa, którym chrześcijane chełplija się, a które zgodnie z ich doktryna uratowalo dusze zbożnych patriarchów spod władzy szatana, nie było jeszcze wypełnione, a to się stało po więcej niż czterych tysiącach lat od stworzenia człowieka; dlaczego krytykują nasze oczekiwania czasu odnowy, który ma przyjść?