Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. (1 M 49:10) Jezus wypełnił proroctwo o berle

 

perek_jd.jpg

Pierwsza księga Mojżesza werset 49:10 - Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie Szilo, i jemu będą posłuszne narody.
Według chrześcijan w tym wersecie patriarcha Jakow przepowiedział przyjście Jezusa, którego Jakow nazywa Szilo.
Chrześcijanie twierdzą
, że to proroctwo wypełniło się przez Jezusa, i że Juda nie był pozbawiony berła do przyjścia Jezusa, i tylko Jezus pozbawił Judu królowania.

Zaprzeczenie: Chrześcijanie błędnie mniemają, że Jezus należał do pokolenia Judy, i że był królem Żydów.

Jeśliby to twierdzenie chrześcijan było prawdziwe, jak mogą zaakceptować fakt, że Juda nie może być pozbawiony berła do przyjścia tzw Szilo?

Jest wiadomo, że Juda przestał rządzić po zniszczeniu Pierwszej Świątyni, kiedy Nabuchodonozor wziął Sedecjasza, króla Judy, do niewoli.

To wydarzenie stało się 430 lat przed narodzeniem Jezusa.

W czasie Drugiej Świątyni, w Izraelu potomkowie Judy nie rządzili.

Herod i jego potomkowie, którzy zajali tron i którzy rządziłi aż do zniszczenia Drugiej Świątyni, mieli tylko nieliczne potomstwo i nie należali do pokolenia Judy.

 

Jak chrześcijanie mogą twierdzić, że Juda nie był aż do przyjścia Jezusa pozbawiony berła i królewskiego majestatu?
Przy dogłębnej analizie słów Nie oddali się berło od Judy (czyli od pokolenia Judy) ani buława od nóg jego, widzimy, że praojciec Jaakow, przez swoje błogosławieństwo Judy ustanowił żeby Juda panował nad swoimi braćmi.

Dlatego plemię Judy ma uprzywilejowaną pozycje, jak to jest napisane w Czwarte księdze Mojżesza w wersecie 10:14 - Najpierw wyruszył sztandar obozu synów Judy ze swoimi zastępami. Na czele zaś jego zastępu stał Nachszon, syn Amminadaba.

A także w wersecie 7:12 -
Pierwszego dnia przyniósł swój dar Nachszon, syn Amminadaba, z plemienia Judy.

Jakow mówi w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 49:8 - Juda - ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.

Jak informuje nas księga Sędziów w wersetach 1:1 i 2 - Po śmierci Jozuego pytali synowie izraelscy Wiecznego, mówiąc: Kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? A Wieczny rzekł: Juda wyruszy! Oto dałem tę ziemię w jego ręce.
Wydaje się, że po tym jak przywódca opuścił plemiona bez wyznaczonego następcy, plemiona pytaly się Boga, które z pokoleń ma przejać rząd i przywództwo, Wszechmogący udzielił tego przywileju pokoleniu Judy:
 
Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący. (Pierwsza księga Kronik werset 5:2)
 
A jednak Wieczny, Bóg Izraela, mnie wybrał z całej rodziny mojego ojca, abym był królem nad Izraelem po wszystkie czasy, gdyż Judę obrał za księcia, a w rodzie Judy dom mojego ojca, a wśród synów mojego ojca mnie sobie upodobał, aby mnie uczynić królem nad całym Izraelem. (Pierwsza księga Kronik werset 28:4)

Od Dawida dziedziczył się królewski majestat aż do Sedekijasza, króla Judy, który był z domu Dawida.

Król ten był ostatnim władcą z plemienia Judy.

 
W czasie dwóch niewoli miało tylko niewielu dygnitarzy - książąt wygnania (exilarchów) moc מְחוֹקְקִים mechokekim (prawodawania) przekazana przez praojca Jakowa (do władców Judy).

W czasie Drugiej Świątyni, a także w czasie, gdy rządzili
kapłani lub ich podwładni, byli znalezieni książęta - potomkowie króla Dawida i Zorobabela, jak jest pokazano w dziełe Seder Ngolam Zuta.

Jest prawdą, że pierwotnie został wybrany jako władca król Saul, nawet jeśli on nie pochodził z plemienia Judy, Saul pochodził z pokolenia Beniamina, ale w tym czasie nie było wola Najwyższego określenie króla .

To był powód, dlaczego nie był król wybrany z plemienia, którego dynastii był obiecany wieczny rząd, i dlaczego był wybrany król, który siedział na tronie tylko przez krótki okres czasu.

Ten fakt wspomina księga Ozeasza werset 13:11 -
Dałem ci króla w moim gniewie, lecz w moim uniesieniu zabieram go.

 

Król i jego dzieci byli zabici.

Wszystkie to nieszczęście się stało przez to, bo Izraelici pragnali króla w czasie Samuela - proroka Wiecznego, który był dla nich sędzia i przywódca, jak potwierdza to Pierwsza księga Samuela werset 8:7 -
A Wieczny rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.

Nawet w czasach Samuela, nie było plemię Judy całkowicie pozbawione swojej uprzywilejowanej pozycji, bo Dawid był człowiekiem, który kierował Izraela do walki.

Z tego powodu
jest niezbędne interpretować słowa Nie oddali się berło od Judy dosłownie, to znaczy że królewskie berło nie może być usunute od plemienia Juda skąd istnieje królestwo.

Słowa
ani buława (prawodawca) od nóg jego odnosi się do mędrców i pisarzów z pokolenia Judy, przywódcy w czasach wygnania byli potomkami króla Dawida i większość wygnanców była z pokolenia Judy, wiele z nich było z rodu Dawida.

 

Oni byłi dobrze znanimi uczonymi i teologami, to oznacza że jako mędrcy i pisarzy byłi oznaczeni jako ustawodawcy; tak samo jak Mojżesz, największy z proroków, jest oznaczany hebrajskim słowem mechokek מְחֹקק jak jest napisane w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 33:21 - Upatrzył sobie część przednią, gdyż tam został wyznaczony dział wodza (mechokek).

Z wersetu dowiadujemy się, że wypełnial sprawiedliwość Wiecznego i stosowal swoje prawa wobec Izraela.

Również w księdze Sędziów w wersecie 5:14 jest napisane - Z Machiru zstąpili wodzowie a z Zebulona trzymający buławę (pióra pisarzy)- werset ten również odnosi się do mędrców i uczonych, którzy rządzili swoim ludem.

Słowo noga (u nóg jego) jest synonimem dla nasienie.

Słowo Szilo שִׁילֹה oznacza najmłodsze dziecko, lub także ostatne dziecko, a pochodzi od rdzenia uweszilejatah וּבְשִׁלְיָתָהּ i k jej gołowąsu/łożysku, jak jest napisane w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 28:57 - Nawet łożyska (uweszilejatah), które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi - cóż było w wersji chaldejskiej nagradzone i k najmłodszemu z jej dzieci.

Termin Szilo wyraża nasze oczekiwania króla mesjasza, który ukaże się w ostatnich dniach i będzie jednym z potomków Judy.

 

Słowa aż przyjdzie Szilo, nie oznaczają tego, że w momencie, gdy (Szilo) przyjdzie, będzie Juda pozbawiony berła, lecz przeciwnie znaczy to, że nie będzie pozbawiony rządu nawet po jego przyjściu.

Hebrajskie słowo ad עַד (
dopóki, aż) jest użyte w ten sam sposób jak w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 28:15 - Nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem.

A w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 7:24 -
Nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.

Słowo jikkehat יִקְּהַת w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 49:10 -
I jemu będą posłuszne (i uznają jego władzę) narody - oznacza uznawać władzę, autorytet, mocarstwo; pojawiaja się znowu w księdze Przysłów w wersecie 30:17 - Oko, które szydzi z (autoryteta) ojca i gardzi sędziwą matką.

W proroctwie Jakowa wspomina
się najwyższą władzę i autorytet mesjasza, przewiduje ją i proroctwo Daniela w księdze Daniela w wersecie 7:27 - Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.