Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. (5M 27:26) Żydzi są przeklęci, ponieważ nie mogą wypełniać wszystkich przykazań Tory

perek_tz.jpg

Piąta Księga Mojżesza werset 27:26 - Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: Amen.
Chrześcijanie twierdza na podstawie z tego wersetu, że Prawo Mojżeszowe przeklina każdego, kto zaniedba nawet jedno z wielu przykazań. Według chrześcijan, żaden człowiek nie może w realnym życiu spełnić wszystkich przykazań, z tego powodu muszą być Żydzi przeklęci.

Zaprzeczenie: Celem tego wersetu nie jest przeklęcie każdego człowieka, który nie przestrzega przykazani i zakazów wspomnianych w księgach Mojżesza.

Absolutne wypełnienie wszystkich przykazań jest niemożliwe zyjąc poza Ziemia Obiecana.
Nawet nasz prawodawca Mojżesz, największy z proroków, przestrzegal tylko te przykazania, które było możliwe
przestrzegać poza Palestyną, wiele przykazań, jest możliwe przestrzegać tylko w Ziemi Obiecanej.
To nie będzie również odpuszczone innym Izraelitóm, jeśli nie będą wypełniać zasady, które jest niemożliwe spełnienić w teraźniejszich warunkach?
 
Oni nie będą przeklęci w przypadku, gdy nie spełnili lub przekroczyli zakazy i nakazy, jeśli byli w chwili namiętności uwiedzeni i zeszli na złą drogę, wprzypadkuże będzie śledzić szczera skrucha, bo jak mówi Księga Koheleta w wersecie 7:20 - Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył.

Pokuta jest balsamem i lekiem dla dusza która grzeszy i jest zawstydzeniem za grzech.

Jako przykład jest wspomniany król Dawid, który zgrzeszył przeciw Hetytówi Uriaszi, a który nie był po swojej pokutcie przeklęty, Wszechmocny mu nawet pobłogosławił wiecznym błogosławieństwiem przez umowe, która zapewniła, że jego tron ​​nigdy nie będzie zniszczony.

Jak czytamy w księdze Jeremiasza w wersetach 33:20 i 21 -
Tak mówi Wieczny: Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie, i z kapłanami lewickimi, moimi sługami.

Bogobojność Dawida przyprowadzała podczas długiego czasu użyteczność zarówno jemu samemu, jego potomkom jego ludu.

Jak jest napisane w księdze Izajasza w wersecie 37:35 -
I osłonię to miasto, i ocalę je przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę.

 

To jest jednoznaczny dowód, że nawet osoba, która nie jest w stanie spełnić wszystkich przykazań Prawa Bożego, nie będzie przekleta, do czasu aż będzie w stanie wypełnić te przykazania.
Również będzie zachowany od przekleństwa człowiek, który zgrzeszył, jeśli uzna swój błąd i pokaże skruchę.

Przeklęta będzie tylko taka osoba, która odrzuca wiere w wole Wszechmogącego, która odrzuca Boże przykazania, a która gardzi nimi.

Powyższe wspomniane wywody potwierdza również sformułowanie wersetu -
Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić.

W przypadku, żeby uważało się absolutnie bezkompromisowe przestrzeganie każdego z przykazań i zakazów Bożych, byłby
tekst niewątpliwie formułowany inaczej, na przykład - Przeklęty, kto nie dochowa każde słowo tego zakonu, aby je spełnić.

 

Ostatnie słowa tego wiersza - aby je spełnić, pokazują, że przeklęcie dotyczy się tylko tych, którzy będą unikać wypełniania przykazań.

W Piątej księdze Mojżesza w wersecie 28:15 czytamy -
Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Wiecznego, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

Werset ten nie ostrzega osoby, która nie przestrzega wszystkich przykazań bez wyjątku, ale osoby, która nie słucha głosu Boga, buntuje się przeciwko Bogu i pozbawia się jarzma Bożego rządu.
Przeklęty będzie w przypadku, kiedy nie wyrazi dostatecznej skruchy i nie powróci do Boga.

Powszechnie wiadomo, że Bóg dał Prawo Swojemu ludowi z czystej miłości, nie z jakiegoś zachłannego powodu, ale dla dobra ludu Izraela.

Bóg nie zwiększył liczby swoich przykazań, żeby obciążyc Swoje stworzenia i przyniósł duszy
ludzi do zatracenia, natomiast zwiększył uprawnienie do wynagrodzenia i przygotowal dla duszy wielka przyszłość.

Ani jednym przykazaniem nie możemy gardzić, ponieważ każde przykazanie zawiera ziarno niebiańskiej błogości.

Jeśli
człowiek pełni przykazań Boga ściśle i sumiennie, będą jego zasługi większe w oczach Boga.

Okazało się, że Mojżesz chciał wejść do Ziemi Świętej, żeby mógł wypełniać
wszystkie przykazania, które były możliwe do wypełnienia tylko w Palestynie.

 

Tutaj jest niezbędne przypomnieć czytelnikom, że przekleństwa wspomniane w Piątej księdze Mojżesza w rozdziale 27 są całkowicie związane z popełnieniem grzechów potajemnie i z popełnieniem ohydnych grzechów.

Przekleństwa zawierają określenie וְשָׂם בַּסָּתֶר wesam bassatter
i ustawi go w ukryciu (5M 27:15); przeciwnie widoczne przestępstwa są karane zwykłym ludzkim sądem.

W tym samym rozdziale znajdujemy podobne wyszczególnienie
Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego (5M 27:24); znowu jest oczywiste, że klątwa dotycza się osoby, która zabije bliźniego skrycie.

Podobne wyrażenie można również znaleźć w Psalmie 101 w wersecie 5 -
Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę.
Aby zapobiec błędnej interpretacji opisu kary dodane jest wyszczególnienie tajnie lub skrycie.

Podobne przeklęcia dotycza się też tego, kto odrzuca przestrzegać niektóre przepisy, a to dlatego, że uważa słowa Boga jako niezasadnicze, jest to zuchwałość, która należy
wśród grzechów tajnych i prowadzonych w ukryciu.

 

Na podstawie analizy dwunastu wersetów zawartych w Piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 27 możemy stwierdzić, że grzesznik, który dopuścił się swojego czynu publicznie, będzie ukarany zwykłym sądem, inny grzesznik, który dopuszcził się swojego grzechu w ukryciu lub tajnie będzie ukarany przez niewidzialny i najwyższy sąd naszego Boga Wiecznego.
 
Skazana będzie tylko osoba, która uparcie pozostaje w grzechu, I która gardzi miłosierdziem, które ofiaruje grzesznikom Bóg Wieczny.
 
To jest znowu dobrze opisane w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 29:28 - To, co jest zakryte, należy do Wiecznego, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego Zakonu.
 
Chrześcijanie używają przeciwko nam ten werset (5M 27:26), bez pełnego zrozumienia jego znaczenii, a my możemy odpowiedzieć im za pomocą wersetów z ich chrześcijańskiego Prawa, takich jak chrześcijańskaksiążka Objawienie Jana wersety 22:18-19 - A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.

 

Chrześcijanie muszą dobrze wiedzieć, że działają w niezgodzie z tym emfatycznym ostrzeżeniem, jeśli usuwają i dodają do własnej nauki.

Na przykład tak, że przestrzegają dzień odpoczynku - Szabat w niedzielę, czyli pierwszy dzień tygodnia zamiast soboty, która jest siódmym dniem tygodnia; to nie ma wspomniane w ich chrześcijańskim Prawie.

Z drugiej strony, chrześcijanie nie przestrzegają nakazów zawartych w ich
sakralnych książkach, takich jak jedzenie mięsa, które nie jest pozbawione krwi, tak jak jest napisane w chrześcijańskiej książke Dzieje Apostolskie w wersecie15:20 - Lecz trzeba im napisać, by się powstrzymywali od rzech splugawionych przez bożki i od rozpusty, i od tego, co uduszone, i od krwi.

Zakaz ten chrześcijanie nie przestrzegają, bezwzględnie jedzą mięso
, które nie było pozbawione krwi.