Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Użycie liczby mnogiej (1M 1:26) potwierdza doktrynę o Trójjedności

perek_i.jpg

W pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 1:26 czytamy - Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas.
Słowa Uczyńmy człowieka, uważają chrześcijańscy teologowie za pośrednią wzmianke o wielojedności boskości.
 
Zaprzeczenie: Jeśli czasownik naasse - uczyńmy, dotyczy się wielojedności, dlaczego jest następujący biblijny werset 1:27 w liczbie pojedynczej?
 
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.
 
Dlaczego nie jest użyte:
 
I stworzył Bóg człowieka na obraz ich.
 
To samo wyjaśnienie użycia liczby mnogiej, które użyliśmy w poprzednim rozdziale, może być użyte równieżdla wyjaśnienia tego wersetu.
 
Użycie liczby mnogiej podkreśla, że wutworzeniu najszlachetniejszego Bożego stworzenia udział braly siły Wszechmogącego.

Wspomnę kilka
innych wersetów, które zawierają z powodu podkreślenia czasownik w liczbie mnogiej, choć wspominają tylko jedną osobę.

Pierwsza księga Mojżesza nam w wersecie 11:7 mówi -
Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

Zamiast zstąpie jest użyte
zstąpmy, zamiast pomieszam jest użyte pomieszajmy.

W księdze Hioba w wersecie 18:2 jest napisane -
Jak długo będziecie hamowali słowa? Pomyślcie, a potem będziemy rozmawiali.

W tekście jest użyte
będziemy rozmawiali zamiast będę rozmawiać.
 
A w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 18:17 znajdujemy - A Wieczny mówił: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?

W tym samym rozdziale w wersecie 18:21 -
Zstąpię więc i zobaczę - jest użyte to samo słowo jak w wersecie 11:7, tutaj jest ale użyta liczba pojedyncza zstąpię.
 
Jeśli jest nauka o wielejedności na podstawie gramatycznej formy słów, tak wielka zmienność słów w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej, sprawia tą naukę za bardzo wątpliwą.

Nasze Pismo Święte jednoznacznie sprzeciwia się wszystkym twierdzeniam odbiegającym od wiary w absolutną jedność Boga i niecielesność Boga.

Jak obraz Boga jest uważane duchowe podobieństwo ludzkiej duszy, ta jest utworzona w celu poznania, posłuszeństwa i czczenia Wiecznego Boga.


Zadziwiające jest, jak chrześcijanie chcą, abyśmy wierzyliśmy w ich doktrynę o Trójcy, która nie ma żadnych podstaw w naszym Piśmie Świętym, nie ma żadnych podstaw nawet w świętych tekstach chrześcijan - w chrześcijańskim Testamencie.

Nasze Prawo Boże mówi jasno , jak czytamy w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 6:4 - Słuchaj, Izraelu! Wieczny jest Bogiem naszym, Wieczny jest jeden!

Lub w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 4:35 -
Tobie to ukazano, abyś poznał, że Wieczny jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego.

A w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 4:39 -
Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Wieczny jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!

A w księdze Izajasza w wersecie 43:11 -
Ja, jedynie Ja, jestem Wieczny, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.

A w księdze Izajasz w wersecie 44:6 - Tak mówi Wieczny, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Wieczny Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

 

A w księdze Izajasza w wersecie 45:5 i 6 - Ja jestem Wieczny i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Wieczny i nie ma innego.

A w księdze Izajasza w wersecie 40:18 - Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?

A w księdze Jeremiasza w wersecie 10:6 - Tobie nikt nie dorówna, Wieczny! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje Imię.

A w księdze Ozeasza w wersecie 13:4 - Bo Ja, Wieczny, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma zbawiciela.

A w wersecie 10 Psalmu 86 - Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.
A także w księdze Nehemiasza w wersecie 9:6 - Ty jedynie jesteś Wiecznym! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon.
 
I także w Pierwszej księdze Kronik w wersecie 17:20 - Wieczny, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy.

Mogę przedłożyć wiele innych podobnych wersetów, jeśli to będzie niezbędne.

Aby było możliwy sprzeciwiać sie wpływom niebezpieczeństwa wiary w dobro i zło (czyli w zaratusztrianizm - pogańska religia wyznawana w Persji), nasz Boski Nauczyciel mówi nam przez Izajasza w wersetach 45:5-7 - Ja jestem Wieczny i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Wieczny i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Wieczny, czynię to wszystko.

 

Bóg , który jest w stanie spowodować wydarzenia całkowicie przeciwne naturze, i który może z mocą Swojej woli ożywić lub zniszczyć rzeczy, jest według wszystkich świadectw Pisma Świętego, absolutnie Jedyny bez najmniejszego cienia mistycyzmu.

Ta Jedność Boża jest zrozumiała nawet przez nasze ograniczone rozumienie.
 
Bóg ma absolutną władzę, jest pierwszą przyczyną wszystkiego, jest Stwórcą istot, które są zależne od Jego woli, i są poddanymi Jego Najwyższej Władzy i są podporządkowani Jego zmianą.

Dlatego ludzki umysł wspiera naukę o absolutnej i doskonałej Jedności Boga.
 
Ta absolutna i doskonała Jedność, nie może być podzielona na jakąś dwu jedność lub trój jedność.

Jeśli jest nam take rozdzielenie wpierane przez ludzka wiara, zdrowy umysł i rozumowanie oburzają się przeciwko temu.


Zdolność myślenia nam była dana przez Boga, aby nam pozwoliła nie zgadzać się z fałszywymi podobieństwami Boskiego Istnienia, i dowodzi, że Bóg stworzył umysł tak, żeby uwielbiał i czcił Go zgodnie z Jego prawdziwą naturą.


Od chwili, kiedy pozwolimy na podzielność natury Boga , tak jak wyznawcy politeizmu, pozwolimy, że Bóg nie jest wszechobecny i że może być zrównywany z stworzonymi istotami .

Ale jak możemy odrzucić takie oczywiste świadectwa Jedności Boga, takie jak na przykład werset 40:18 z księgi Izajasza - Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?
 
Nie mogę dopuścić twierdzenie, żeby Bóg miał powód rozdzielić Sam Siebie - rozdwoić lub roztroić się.

Ta hipoteza może pochodzić jedynie z bardzo ograniczonego rozumowania, ale nie może pochodzić od wiary, która nam nakazuje poważne i racjonalne posłuszeństwo.

Podobnie nigdzie w chrześcijańskim Prawie nie znajdujemy dowodów tego, że wiara w Trójcę powinna być częścią wiary chrześcijańskiej, ani to, że Jezus i Bóg są jedna i ta sama istota.

Przeciwnie sam Jezus mówi w chrześcijańskiej księdze Mateusza w werset 10:40 - Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mię posłał.

Nawet autorzy chrześcijańskego Prawa utrzymują poglądy, które są sprzeczne z opiniami chrześcijan wierzących w Trójcę jako integralną część ich wiary.

W wersecie 12:32 w chrześcijańskiej księdze Mateusza jest napisane - I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym.

To samo powtarza się w wiersetach 3:28- 29 w chrześcijańskiej księdze Marka - Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, i bluźnierstwa, któremibykolwiek bluźnili; ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego.

A w wersecie 12:10 w chrześcijańskiej księdze Łukasza - I każdemu, kto by mówił słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone: ale temu, kto by przeciwko Duchowi Świętemu bluźnił, nie będzie odpuszczone.

Te chrześcijańskie autorytety jednoznacznie utwierdzają, że autentyczny Bóg i osobą oznaczana później jako część boskej istoty, nie są to same.
 
Również Marek w wersecie 13:32 jednoznacznie wyraźnie zaprzecza jedność między tzw. Synem i Ojcem - Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
 
W najbardziej znanej chrześcijańskiej modlitwie Ojcze nasz, która wprowadził Jezus, uczą się jego zwolennicy wzywać Ojca, który jest w niebie; Jezus ich ale nie uczy używać później ustanowione połączenie Ojciec, Syn i Duch Święty.

Widzimy wyraźnie, że chrześcijańskie Prawo nie przedstawia żadnego dowodu, który pozwoliłby opuszczić czystą wiarę w Boska Jedność, i przyznać niezrozumiałe dogmaty o Trójcy.

W powyższym wspomnianym wersecie Jezus mówi o sobie tylko jako o posłańcu Boga.

Paweł, w swojej księdze
List do Rzymian w wersecie 5:15 mówi - Tak, iż ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyście w Rzymie, Ewangieliję opowiadać.

Mateusz również w wersecie 20:18 mówi -
Oto wstępujemy do Jeruzalemu, Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć.

A w wersecie 20:28 -
Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu.